#

Algemene Voorwaarden

Deze voorwaarden zijn voor het laatst bijgewerkt op 28 april 2018

Naam onderneming: How it stARTs

Geregistreerd adres: Jan Pieterszoon Coenstraat 42, 3531 EW Utrecht, Nederland

Telefoonnummer: +31(0)6-51028288

E-mail: info@howitstarts.nl

Geregistreerd bij de Kamer van Koophandel: 66348153

BTW nummer: NL176746936B01

 

ARTIKEL 1. DEFINITIES

Kunstenaar:  de natuurlijke persoon die eigenaar is van het Kunstwerk dat hij aan u aanbiedt en verkoopt en verhuurd

Kunstwerk:  een stoffelijke zaak waarvan de Kunstenaar eigenaar is, of stelt te zijn en die door How it stARTs zijn getoond op de Website of tijdens een tentoonstelling die als gevolg van bemiddeling door How it stARTs tot stand is gekomen

Website:  www.howitstarts.nl

Aankoopformulier:  het door How it stARTs gehanteerde formulier waarop uw bestelling van een Kunstwerk wordt vastgelegd

 

ARTIKEL 2. TOEPASSELIJKHEID

 1. Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van How it stARTs en op elke tot stand gekomen overeenkomst, al dan niet overeengekomen op afstand, tussen u How it stARTs.
 2. Voordat een overeenkomst wordt gesloten, wordt de tekst van deze Algemene Voorwaarden aan u beschikbaar gesteld. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is zal How it stARTs voordat de overeenkomst wordt gesloten aangeven op welke wijze de Algemene Voorwaarden bij How it stARTs zijn in te zien en dat zij op uw verzoek zo spoedig mogelijk kosteloos worden toegezonden.
 3. Indien de overeenkomst elektronisch wordt gesloten, kan in afwijking van het vorige lid en voordat de overeenkomst wordt gesloten de tekst van deze Algemene Voorwaarden langs elektronische weg aan u ter beschikking worden gesteld op zodanige wijze dat deze door u op eenvoudige wijze kan worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal voordat de overeenkomst wordt gesloten, worden aangegeven waar van de Algemene Voorwaarden via elektronische weg kan worden kennisgenomen en dat zij op uw verzoek langs elektronische weg of op andere wijze kosteloos zullen worden toegezonden.
 4. Deze Algemene Voorwaarden zijn tevens van toepassing op het gebruik van de Website. Door gebruik te maken van de Website gaat u akkoord met deze Algemene Voorwaarden en accepteert u dat deze Algemene Voorwaarden gelden voor het gebruik van deze Website.

 

ARTIKEL 3. WIJZIGING ALGEMENE VOORWAARDEN

 1. How it stARTs behoudt geheel naar eigen goeddunken het recht om te allen tijde en zonder verdere kennisgeving deze Algemene Voorwaarden te wijzigen, uit te breiden of te verwijderen. Wanneer deze voorwaarden voor het laatst zijn bijgewerkt, wordt bovenaan deze pagina vermeld. Als u na deze wijziging van de Algemene Voorwaarden de Website blijft gebruiken, betekent dit dat u de gewijzigde Algemene Voorwaarden accepteert.
 2. Het is uw verantwoordelijkheid regelmatig te controleren of de Algemene Voorwaarden zijn bijgewerkt, zodat u de contractrelatie aangaande uw gebruik van de Website en de door How it stARTs geleverde diensten hebt begrepen.

 

ARTIKEL 4. PRODUCT EN BESCHRIJVINGEN

 1. Alle voor verkoop beschikbare Kunstwerken worden getoond en beschreven op de specifieke productpagina op de Website en/of worden ten toon gesteld op een Locatie.
 2. De Kunstwerken worden op de Website zo nauwkeurig mogelijk weergegeven door middel van foto’s, tekst en eventueel video. De weergave van de Kunstwerken en de daarbij vermelde informatie is indicatief en kunnen onjuistheden of onnauwkeurigheden bevatten. Aan de weergave van de Kunstwerken en alle op de website vermelde informatie kunnen geen rechten worden ontleend.
 3. How it stARTs kan niet garanderen dat de kleuren en details van de afbeeldingen op de website of de ten toon gestelde Kunstwerken overeenkomen met het origineel. How it stARTs levert kunstwerken overeenkomstig de informatie op het aankoopbewijs, tenzij de informatie op het aankoopbewijs kennelijke verschrijvingen of evidente onjuistheden bevatten. 
 4. How it stARTs behoudt zich het recht voor productspecificaties, -prijzen, -verpakkingen en bijbehorende diensten te allen tijde en zonder voorafgaande kennisgeving te wijzigen. Voordat u tot bestelling overgaat, wordt u verzocht de specificaties te controleren. 
 5. De afmetingen van de werken worden op de specifieke productpagina op de website of in de informatieve toelichting bij een ten toon gesteld Kunstwerk zo goed mogelijk weergegeven. Het geleverde product kan in afmeting mogelijk afwijken van de afmetingen die worden vermeld op de Website of die zijn genoemd op het aankoopformulier.
 6. De op deze website weergegeven kunstwerken worden in een gelimiteerde oplage gedrukt (met het aantal weergegeven op de specifieke productpagina) en zijn dus beperkt beschikbaar.

 

ARTIKEL 5. PRIJZEN

 1. Alle prijzen zijn in Euro (€) en moeten in Euro (€) worden betaald, inclusief btw en eventuele andere belastingen. 
 2. Leveringskosten en speciale of extra kosten zijn niet in de prijs inbegrepen. Deze extra kosten worden toegevoegd aan de afrekening voordat u tot betaling overgaat, en worden weergegeven op de orderbevestigingspagina of het Aankoopformulier. 
 3. How it stARTs behoudt zich het recht voor om prijzen te allen tijde zonder voorafgaande kennisgeving te wijzigen. Dit geldt niet voor prijzen voor aangekochte Kunstwerken.
 4. Alle prijzen zijn onder voorbehoud van fouten. Voor de gevolgen van fouten aanvaard How it stARTs geen aansprakelijkheid. In het geval van onjuiste vermeldingen van prijzen, kan How it stARTs niet gehouden worden het kunstwerk voor de onjuist vermelde prijs te leveren.

 

ARTIKEL 6. BESTELLING VAN KUNSTWERKEN

 1. Bestellingen worden uitsluitend via de Website of via het aankoopformulier geplaatst en ontvangen.
 2. Door de bestelling van een Kunstwerk komt een overeenkomst tussen u en de Kunstenaar tot stand. How it stARTs is slechts bemiddelaar in de totstandkoming van de overeenkomst.
 3. How it stARTs draagt zorg voor de verwerking van de opdracht en zal de Kunstenaar instrueren om het Kunstwerk te laten vervaardigen en te leveren aan u.
 4. Uw bestelling wordt door How it stARTs geaccepteerd op het moment dat u een orderbevestiging per e-mail heeft ontvangen. Alle kunstwerken binnen diezelfde bestelling die niet zijn bevestigd in een orderbevestiging per e-mail, maken geen deel uit van de aankoop.
 5. De kunstwerken worden zoveel mogelijk vervaardigd en geleverd conform de door u opgegeven specificaties, zijnde: maat, eventuele omlijsting en techniek. De kunstwerken zijn derhalve niet geprefabriceerd en worden vervaardigd op basis van uw individuele keuze.
 6. Alle Kunstwerken die bij How it stARTs worden besteld worden volgens de specifieke wensen van u vervaardigd. U beschikt derhalve niet over een herroepingsrecht.

 

ARTIKEL 7. UW CONTACTGEGEVENS

 1. Alle gegevens waar naar wordt gevraagd, moeten nauwkeurig en accuraat door u worden ingevuld. Als een werk niet kan worden bezorgd omdat u een onjuist afleveradres of telefoonnummer heeft opgegeven, is How it stARTs daarvoor niet verantwoordelijk. Alle extra kosten die worden veroorzaakt door complicaties bij de bezorging die aan u kunnen worden toegerekend, worden bij u in rekening gebracht.
 2. Uw naam, telefoonnummer en emailadres worden doorgegeven aan het vervoersbedrijf omdat deze gegevens nodig zijn om de bestelling te kunnen bezorgen. U verklaart zich daarmee akkoord door het plaatsen van de bestelling.
 3. Uw gegevens zullen (met uitzondering van de benodigde gegevens voor het vervoersbedrijf) niet aan derden worden verstrekt, tenzij in overleg met u. 
 4. Als u het bezorgadres, uw telefoonnummer of andere gegevens wilt wijzigen, dient u dat via de contactpagina op de website van How it stARTs te doen.
 5. Iedere wijziging in de contactgegevens na een bestelling moet worden goedgekeurd en schriftelijk bevestigd door How it stARTs. Na een wijziging in de contactgegevens zal u worden geïnformeerd of de wijzigingen mogelijk zijn en wat de eventuele extra kosten daarvan zijn.

 

ARTIKEL 8. BETALING

 1. In het geval een bestelling wordt geplaatst via de Website, wordt het volledige bedrag van de bestelling via uw bankpas of creditcard in rekening gebracht. How it stARTs neemt bij deze transactie passende veiligheidsmaatregelen in acht.
 2. In het geval een bestelling wordt geplaatst via het Aankoopformulier, ontvangt de u per email een orderbevestiging en een factuur die binnen 14 dagen na de factuurdatum dient te worden betaald.
 3. How it stARTs kan geheel naar eigen goeddunken een transactie weigeren te verwerken of een dienst uit te voeren. How it stARTs kan door u of derden niet aansprakelijk worden gesteld als de verwerking van een transactie wordt geweigerd, de verdere afwikkeling van een transactie wordt geweigerd of een transactie wordt opgeschort nadat de transactie is begonnen.

 

ARTIKEL 9. BEZORGING

 1. How it stARTs baseert de bezorgkosten op de maat en het gewicht van het werk / de werken die de u heeft gekocht en de afstand van de levering.
 2. Levertijden kunnen per besteld Kunstwerk verschillen. De aangegeven levertijd in de bevestiging van de bestelling is indicatief en aan eventueel genoemde termijnen kan de u geen rechten ontlenen. Overschrijding van de indicatiedatum geeft geen recht op een schadevergoeding. How it stARTs streeft ernaar contact met de u op te nemen om eventuele wijzigingen in levertijd aan de u door te geven. 
 3. Afhankelijk van het gewicht, de afmetingen en het aantal kunstwerken doet How it stARTs een beroep op verschillende vervoersbedrijven om uw bestelling te bezorgen. 
 4. How it stARTs levert in heel Nederland. How it stARTs levert alleen buiten Nederland in overleg.
 5. Door het plaatsen van een aankooporder op de website van How it stARTs vanuit het buitenland machtigt u en verleent u bij levering in het buitenland opdracht aan How it stARTs, conform artikel 5 lid 2 – van het Communautair Douanewetboek (Verordening nr. 2913/92/EG), de in de douanewetgeving en voor zover mogelijk uit andere wetgeving – voorgeschreven aangiften te verrichten ‘in naam en voor rekening van’ de koper. U verklaart alle vereiste formaliteiten te vervullen, inclusief de betaling van douanerechten, andere rechten bij invoer, heffingen van gelijke werking, belastingen en boetes alsmede mogelijk nagevorderde douanerechten. Deze machtiging en de opdracht geldt voor de ten behoeve van de koper aangebrachte goederenzendingen en voor welke zending(en) de koper de informatie aan How it stARTs heeft verstrekt. Deze machtiging en opdracht omvat alle handelingen en communicaties tot en met de beëindiging van de verificatie en in verband met de uitreiking van de mededeling van de douaneschuld.
 6. How it stARTs is gerechtigd de uitvoering van een overeenkomst / machtiging bij aankoop of levering in het buitenland te laten geschieden door een derde (douane-expediteur).

 

ARTIKEL 10. BELEID EN PROCEDURES IN GEVAL VAN SCHADE OF VERKEERDE LEVERING

 1. Omdat de werken te allen tijde bezichtigd kunnen worden en het werk na bestelling en betaling conform uw specificaties wordt geproduceerd, is het niet mogelijk een beroep te doen op herroeping.
 2. U dient zelf te controleren of de bezorgde kunstwerken in perfecte staat zijn aangekomen voordat u de leverbon tekent. Daarom dient u bij ontvangst de verpakking van het bestelde Kunstwerk te openen en te controleren op conformiteit. Als u op dat moment beschadigingen of andere afwijkingen aantreft neemt u foto’s van de verpakking en/of de beschadigingen op het werk of de afwijkingen. Vervolgens vermeldt u op de leverbon van het vervoersbedrijf de aangetroffen beschadigingen of afwijkingen en neemt u zo snel mogelijk contact op met How it stARTs.
 3. In geval van schade ná levering van het kunstwerk zonder dat deze schade op de leverbon is vermeldt, kan er geen beroep meer worden gedaan op How it stARTs.
 4. Als er sprake is van schade bij levering of een verkeerde levering dan dient u binnen een termijn van 14 dagen na levering contact met How it stARTs op te nemen via het contactformulier. Na het verstrijken van deze 14 dagen vervalt uw rechten op vergoeding of herstel van de schade, vervanging van het kunstwerk of ontbinding van de koopovereenkomst. Vermeld daarin de volgende onderdelen:
  – Uw gegevens
  – Het bestelnummer
  – De titel van het kunstwerk
  – De reden voor het willen retourneren van het kunstwerk en in het geval van beschadiging foto’s daarvan
 1. Als uw klacht gegrond is in het geval van beschadiging of een verkeerde levering dan zal het werk worden opgehaald door een vervoersdienst (het werk dient door u goed ingepakt mee te worden gegeven). U heeft in dat geval recht op vervanging van het geleverde Kunstwerk. U heeft pas recht om de koopovereenkomst te ontbinden in het geval het vervangende Kunstwerk na levering ook beschadiging of afwijkingen vertoont.
 2. Een bij How it stARTs ingediende klacht zal binnen een termijn van 14 dagen (gerekend vanaf de datum van ontvangst) worden beantwoord. Als een klacht een voorzienbaar langere verwerkingstijd vraagt, wordt door How it stARTs binnen diezelfde termijn van 14 dagen geantwoord met een ontvangstbericht waarin ook een indicatie wordt gegeven wanneer een meer uitvoerig antwoord kan worden verwacht.
 3. In het geval van ontbinding van de koopovereenkomst, zal om veiligheidsredenen het terugstorten van het aankoopbedrag via dezelfde betaalwijze gebeuren als de betaalwijze die is gebruikt bij de bestelling en betaling.
 4. Als consument in de EU kunt u gebruik maken van het Onlinegeschillenbeslechtingsplatform (door de EU opgericht), waar u beroep kunt doen op alternatieve geschillenbeslechting naar aanleiding van problemen of klachten met producten of diensten die u online heeft gekocht. Bezoek voor verdere informatie het platform via: http://ec.europa.eu/odr.

 

ARTIKEL 11. WAARSCHUWINGS- EN VERWIJDERBELEID

 1. Gelieve contact met How it stARTs op te nemen indien:
  – U vindt dat content op onze website inbreuk doet op uw rechten of rechten van een derde partij waaraan u verbonden bent.
  – U vindt dat content op onze website niet voldoet aan de publicatieregels.
 1. Er zal in geval van een melding gehandeld worden op een manier die How it stARTs noodzakelijk acht, afhankelijk van de aard van de overtreding. Dit kan ook betekenen dat er geen actie wordt ondernomen, indien bepaald wordt dat er geen inbreuk wordt gedaan op de publicatieregels. How it stARTs is niet verplicht u in te lichten over de navolging van de acties naar aanleiding van uw melding.

 

ARTIKEL 12. ALGEMENE GEBRUIKSVOORWAARDEN

 1. De toegang tot deze website is alleen op tijdelijke basis toegestaan. How it stARTs behoudt zich het recht om de op deze website verleende service zonder kennisgeving in te trekken of te wijzigen. 
 2. How it stARTs is niet aansprakelijk indien deze website om wat voor reden dan ook voor u gedurende een periode niet beschikbaar is. Van tijd tot tijd kan de toegang tot bepaalde onderdelen van de website of tot de hele website beperkt worden. U bent zelf verantwoordelijk voor het treffen van maatregelen om toegang tot deze website te hebben en te behouden. U moet er ook zelf voor zorgen dat alle personen die via uw internetverbinding de website van How it stARTs bezoeken op de hoogte zijn van de voorwaarden en deze naleven.
 3. How it stARTs is de eigenaar van howitstarts.nl (incl. de content) en licentiehouder van alle intellectuele eigendomsrechten op de website. De gepubliceerde werken zijn auteursrechtelijk en met wereldwijde verdragen beschermd. Al deze rechten zijn voorbehouden. 
 4. How it stARTs geeft u toestemming de website te bezoeken. Ander gebruik van deze site of de content die erop staat is niet toegestaan: 
  – Reproductie van de naam How it stARTs, het logo, handelsmerken of content beschikbaar op onze website
  – Downloaden of kopiëren van content van deze website voor uzelf of derden. Indien u gebruik wilt maken van content of welk materiaal van onze website dan ook, gelieve contact op te nemen met willemien@howitstarts.nl.
  – Gebruik maken van onze content voor commerciële doeleinden 
 1. How it stARts streeft ernaar de website regelmatig bij te werken en kan de inhoud te allen tijde wijzigen. Hoewel wordt geprobeerd de website up to date te houden kan content op deze website mogelijk verouderd zijn. How it stARTs is onder geen enkele voorwaarde verplicht de content bij te werken.
 2. U mag geen oneigenlijk gebruik maken van de website van How it stARTs door opzettelijk virussen, Trojaanse paarden, wormen, logic bombs of andere zaken die kwaadaardig of technisch schadelijk zijn, te introduceren. U mag niet proberen ongeoorloofd toegang te verkrijgen tot de website, de server waarop deze website is opgeslagen of iedere andere server, computer of database die gekoppeld is aan deze website. Daarnaast is het verboden deze website aan te vallen met een “denial of service”-aanval of een gedistribueerde “denial of service”-aanval.
 3. Als u inbreuk maakt op deze bepaling, pleegt u een strafbaar feit onder de Computer Misuse Act uit 1990 (wet op computermisbruik). Dergelijke inbreuken worden door How it stARTs gemeld bij de relevante wets-handhavingsautoriteiten en uw identiteit zal aan hen door worden gegeven. Bij een dergelijke inbreuk wordt uw gebruiksrecht voor deze website onmiddellijk ingetrokken.
 4. How it stARTs is niet aansprakelijk voor verliezen of schade veroorzaakt door gedistribueerde “denial of service”-aanvallen, virussen of andere technologisch schadelijke zaken die uw computerapparatuur, computer-programma’s, gegevens of ander eigendomsrechtelijk materiaal kunnen infecteren ten gevolge van uw gebruik van deze website of omdat u materiaal heeft gedownload. 
 5. U kunt een koppeling maken naar de startpagina van How it stARTs op voorwaarde dat u dat op eerlijke, wettelijke wijze doet, u er niet van profiteert en dit de reputatie van How it stARTs niet beschadigt. U mag een koppeling niet zodanig presenteren dat dit enigerlei vorm van associatie, goedkeuring of onderschrijving van How it stARTs suggereert wanneer dat niet het geval is. How it stARTs behoudt zich het recht bij het plaatsen van een koppeling zonder kennisgeving in te trekken. 
 6. U mag geen koppelingen aanbrengen op websites waarvan u niet de eigenaar bent. 
 7. Waar de website van How it stARTs koppelingen bevat naar andere websites en bronnen verzorgd door derden, zijn deze koppelingen alleen te uwer informatie bedoeld. How it stARTs heeft geen invloed op andere websites en/of bronnen en accepteert er geen enkele verantwoordelijkheid voor, noch voor eventuele verliezen of schade voortvloeiend uit uw gebruik daarvan.
 8. Indien de Algemene Voorwaarden niet worden nageleefd, kunnen door How it stARTs o.a. de volgende acties worden ondernomen: 
  – Een officiële waarschuwing
  – Onmiddellijke, tijdelijke of permanente blokkering voor het gebruik maken van de website
  – Juridische stappen. Het Nederlands recht is hierbij van toepassing. Ook indien u woonachtig bent in het buitenland.
  – Informatie openbaren aan juridische instanties indien dit noodzakelijk wordt geacht.

 

ARTIKEL 13. AANSPRAKELIJKHEID

 1. How it stARTs en aan haar gelieerde derden zijn niet aansprakelijk voor directe, indirecte of gevolgschade of enige andere schade die de gebruiker lijdt in verband met onze website of in verband met het gebruik, de onmogelijkheid tot gebruik of de resultaten van het gebruik van onze website, eraan gekoppelde websites en gepubliceerd materiaal, met inbegrip van, maar zonder beperking, alle aansprakelijkheid voor: het verlies van inkomen of omzet; het verlies van zaken; het verlies van winst of contracten; het verlies van voorziene besparingen; het verlies van gegevens; het verlies van goodwill; verspilling van management- of kantoortijd; en alle andere verliezen of schade van enigerlei soort, hoe deze ook ontstaan zijn en ongeacht of ze veroorzaakt zijn door onrechtmatige daden (inclusief verwaarlozing), contractbreuk of anderszins, zelfs indien dit voorspelbaar was, tenzij in geval van opzet of bewuste roekeloosheid van How it stARTs.
 2. How it stARTs kan onder geen enkele omstandigheid aansprakelijk worden gesteld voor speciale verliezen voortvloeiend uit specifieke omstandigheden van u, voor indirecte of bijkomende verliezen of voor het verlies van winst, voor de beschadiging van eigendommen na ontvangst of voor nutteloze kosten, tenzij in geval van opzet of bewuste roekeloosheid van How it stARTs.

 

ARTIKEL 14. GESCHILLEN

 1. De rechtbank te Utrecht is bevoegd kennis te nemen van geschillen tussen u en de Kunstenaar en/of How it stARTs.
 2. U verklaart zich hierbij bij voorbaat akkoord met de voeging van een eventuele vrijwaringsprocedure tussen How it stARTs en de Kunstenaar in het geval u How it stARTs in rechte betrekt.
 3. Op de overeenkomst die u sluit met de Kunstenaar is Nederlands recht van toepassing.